Innogarden
Tervetuloa InnoGardenin kotisivuille!

Organisaation kaikilla tasoilla keskeisintä on vuorovaikutus. Työtä tehdään kaikkialla samojen perusolettamusten maailmassa. Jokainen työpanos tuottaa oikeassa ympäristössä tavoitteidensa mukaista tulosta. InnoGarden avaa uusia näkökulmia työhösi ja auttaa työelämän solmujen avaamisessa mm. NLP:n avulla.
Ajankohtaista
30.05.2008 - Opinto- ja vuorotteluvapaat urakehityksen näkökulmasta - Arvolähtöinen aikalisä työuralla
Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat opinto- ja vuorotteluvapaiden käyttöön sekä vapaiden jälkeistä urakehitystä. Tarkastelunäkökulmana oli mahdollinen muutos työssä, urakehityksessä tai omassa suhtautumisessa työhön. Työstä poissaolojaksoja tarkasteltiin haastateltavien omien kokemusten kautta arvioimalla sitä, vastasiko vapaajakso odotuksia. Yksi tarkastelunäkökulma oli sukupuoli. Tehtävänä oli selvittää, ilmenikö sukupuolten välisiä eroja vapaalle hakeutumisen syissä tai urakehityksessä sekä ennen vapaata, että sen jälkeen.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui motivaatio- ja urateorioista. Motivaatioteorioista käytettiin sekä klassikkoteorioita että uudempia teorioita. Klassikkoteorioista käytettiin Maslowin tarvehierarkiaa ja Herzbergin motivaatio-hygieniateoriaa. Uudempaan viitekehykseen perustuva tutkimus tehtiin modernin motivaatiokäsityksen sekä sisäisen ja ulkoisen motivaation tarkastelunäkökulmasta. Tasoa, jolla motivoituminen tapahtui tarkasteltiin NLP:hen (Neuro-Linquistic Programming) perustuvien Robert Diltsin loogisten tasojen kautta. Urateorioihin pohjautuva viitekehys rakentui uravaihemallista, sidotuista ja vapaista urista, P-organisaatiosta sekä Bostonin tuoteportfoliomallista johdetusta henkilöstöportfoliosta. Tutkimuksessa huomioitiin myös subjektiivinen, objektiivinen ja organisatorinen uratulkinta. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se tehtiin teemahaastatteluna. Analysointimenetelmänä oli sisällönanalyysi.

Yksi tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista on osaamisen johtamiseen liittyvät haasteet. Tutkimustulos osoittaa, että työntekijöillä on paljon käyttämätöntä kapasiteettia, jonka käytön esteenä voi olla esimies, johto, työtoveri tai raskas organisaatiorakenne. Opinto- ja vuorotteluvapaat ovat erittäin positiivisia kokemuksia ja johtavat usein suuriin muutoksiin työurassa vapaan jälkeen. Pieniäkin muutoksia tapahtuu vapaiden jälkeen ja voidaan päätellä, että poissaolojaksojen jälkeen tapahtuu aina muutosta. Sukupuolten välisiä eroja ilmenee erityisesti opintovapaiden jälkeen. Naisten tavoite on uralla eteneminen opintojen jälkeen ja he hakevat opintojen myötä myös parempaa ansiotasoa. Miehet eivät pidä etenemistä yhtä tärkeänä kuin naiset ja ovat naisia tyytyväisempiä palkkaansa jo ennen vapaata. Arvot ovat keskeisin syy vapaille lähtöön sekä miehillä että naisilla. Arvojen lisäksi oma identiteetti ja minäkuva kannustavat vapaiden käyttöön.
Avainsanat:
opintovapaa, vuorotteluvapaa, arvot, urakehitys, sukupuoli
14.03.2008 - Myyntivalmennus - osaamisen mallittaminen
Kauppalehti uutisoi brittiyhtiöstä, joka valmentaa yrityksiä roolileikkien kautta. Yritys käyttää myyjien valmennuksessa NLP-tekniikka, jonka avulla pyritään tulkitsemaan ihmisen käyttäytymistä. Brittiyhtiön asiakkaina on merkittäviä maailmanlaajuisia pörssiyhtiöitä. Valmennus perustuu ajatukseen, että myyjän tärkeimmät taidot ovat psykologiset taidot.

InnoGardenin myyntivalmennus perustuu samaan ajatusmalliin, kun mainitsemani brittiyhtiön näkemys. Tässä myyntivalmennuksessa sivuutamme täysin perinteiset myyntikeskustelun rakenteet ja valmiit mallit. InnoGardenin valmennus menee pintaa syvemmälle, taitoon kohdata asiakas aidosti, tässä ja nyt. Valmennus voi olla päivän mittainen, mutta myös tehokas säännöllisin väliajoin tapahtuva 1,5 tunnin mittainen yksilö- tai ryhmävalmennus.


Valmennuspäivän ohjelma


MYYNTIVALMENNUS – Ihmiseltä ihmiselle, tunteella tulokseen.
Myyntiosaamisen mallittaminen

1. Kuinka paljon haluat kehittää myyntiosaamistasi?

Miksi tavoitteita?
Miten määrittelen tavoitteet?
Kuka hyötyy tavoitteiden asettelusta?


2. Matka asenteisiin

Olet varmaan jo kuullutkin, että myyjän asenne ratkaisee onnistumisen. Tiedät tämän, mutta riittääkö se?
Mikä on asenne, mistä se muodostuu?

Matka pintaa syvemmälle, kulkuneuvona NLP

3. Muista, että asiakkaallasi on kuudes aisti

Mitä asiakkaasi näkee sinusta?
Montako peiliä huoneessasi on?
Olet avoin kirja, jota asiakkaasi lukee

Toiminnallisia NLP-harjoituksia

4. Julista myyntikilpailu jonka palkinnon valitset itse

Kuinka paljon työyhteisössäsi kuluu aikaa kilpailuun?

Kohtaa haasteellisin kilpailijasi


5. Miten tarkalleen toimin sijoittuessani kahdentuhannen myyjän joukosta kymmenen kärkeen?
Valmentajan oma kokemus

Kehity mallittamalla myyntiosaajaksi

NLP-harjoitus, joka perustuu Robert Diltsin loogisiin tasoihin.


Valmennustilaukset
InnoGarden
050 543 9190
23.01.2008 - InnoGardenin ARVOT
1. Vastuullisuus
Innogarden toimii vastuullisesti asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan, ympäristöään sekä kaikkia ihmisiä ja muita elollisia olentoja kohtaan.

2. Tasa-arvo
InnoGarden kohtelee jokaista ihmistä tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, terveydentilaan, etniseen taustaan tai asemaan katsomatta

3. Yksilöllisyys
InnoGarden kohtaa ihmisten välisen yksilöllisyyden ja erilaisuuden rikkautena ja mahdollisuutena oppia uutta toinen toisiltamme.

4. Luottamuksellisuus
Innogardenin toiminta perustuu rehellisyyteen ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen.

Web design: St. Hurmos Oy